BuddySav

$SVRA - Daily

Long
NASDAQ:SVRA   Savara, Inc
Chiaro setup bullish . Scattato segnale sopra 10$. Buy zone 10,15-10,50$. 1st. PT Zone 15,60/16$. Mental STOP sotto 9,50$. Stay Tuned!